สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จึงแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ

สาขาสังคมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์

ได้รับแต่งตั้ง 16 กุมภาพันธ์  2559ประกาศวันที่ 2/11/2560