แสดงความยินดี (11 รายการ)

กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล

 

รายการแสดงความยินดี

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมือวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  46 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมือวันที่ 9 เมษายน 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  221 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 10 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 1 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 ราย  265 views

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  299 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  217 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  499 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  591 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมือวันที่ 20 มกราคม 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  557 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 11/2559 เมือวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  560 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมือวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  523 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมือวันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  677 views