ขอบเขตรับผิดชอบ


1.งานบุคคล 
   1.1 หน่วยวิเคราะอัตรากำลัง 
   1.2 หน่วยสรรหาบุคคลากร
   1.3 หน่วยบรรจุและแต่งตั้ง 
   1.4 หน่วยโอน / ย้ายสังกัด
   1.5 งานขอกำหนดตำแหน่ง 
   1.6 งานปรับวุฒิ / เพิ่มวุฒิ
   1.7 หน่วยทะเบียนประวัติ

2.งานพัฒนาบุคลากร
   2.1 งานเลื่อนตำแหน่ง / ระดับ
   2.2 หน่วยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
   2.3 หน่วยขอเลื่อนตำแหน่ง/ระดับ 
   2.4 หน่วยศึกษาต่อ ฝึกอบรม และดูงานต่างประเทศ
   2.5 หน่วยพัฒนาบุคลากร

3. กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ    
   3.1 หน่วยสวัสดิการสงเคราะห์/กบข./กสจ./กองทุนประกันสังคม/กองทุนสะสมเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย 
   3.2 หน่วยบัญชีถือจ่าย

4. หน่วยบำเหน็จความชอบ 
    4.1 หน่วยเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน 
    4.2 หน่วยสวัสดิการสงเคราะห์/กบข./กสจ./ กองทุนประกันสังคมกองทุนสะสมเลี้ยงชีพพนักงาน มหาวิทยาลัย 
    4.3 หน่วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
    5.1 หน่วยวินัย 
    5.2 หน่วยสืบสวน/สอบสวน 
    5.3 หน่วยกฎหมาย 
    5.4 หน่วยอุทธรณ์ร้องทุกข์
    5.5 หน่วยนิติกรรมสัญญา 
    5.6 หน่วยนิติกรรม 

6. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
    6.1 หน่วยธุรการ 
    6.2 หน่วยประชาสัมพันธ์ 
    6.3 หน่วยจัดการประชุม 
    6.4 หน่วยการเงินและพัสดุ 
    6.5 หน่วยติดตามและประเมินผล 
    6.6 หน่วยประกันคุณภาพ

7.กลุ่มงานสถิติข้อมูล
   7.1 หน่วยสถิตและข้อมูล
   7.2 งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
   7.3 งานพัฒนาระบบ