กองบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) New


ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 24/09/2561     150 views   

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง