กองบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ประสานงานระหว่างประเทศ (ชาวจีน) New


มหาวิทยาลัย ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 24/09/2561     91 views   

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง