กองบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์


         ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว นั้น

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขัน ดังเอกสารแนบดังนี้ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 20/07/2561     323 views   

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง