กองบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ) New


 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 29/06/2561     115 views   

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง