อัลบั้มภาพ

 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดเลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560  

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดเลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โถงชั้น 1 (ทิศเหนือ) สำนักงานอธิการบดี ผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ได้แก่ ผศ.ดร กรชนก สนิทวงศ์ และตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ นายเจษฎา สอนบาลี

  ( 331 views )