ติดต่อหน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ที่อยู่ 80 หมู่ 9 สำนักงานบริหารงานกลาง

ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย  57100

โทรศัพท์
053 776 000 ต่อ 1849-1852

E-main : personnel@crru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/personnel.crru

กองบริหารงานบุคคล