กองบริหารงานบุคคล

 

ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560


ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงาน ตำแหน่ง วิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โถงชั้น 1 (ทิศเหนือ) สำนักงานอธิการบดี

ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 17/10/2560     268 views