กองบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559


       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออก จำนวน 9 ราย
และยกเลิกสัญญาจ้างจำนวน 1 ราย นั้น
       มหาวิทยาลัย จึงประกาศให้ทราบว่า บัดนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้ได้พ้นสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแล้ว ไม่มีนิติสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับมหาวิทยาลัย และการกระทำใดๆ ที่บุคคลดังกล่าวได้กระทำลงไปนับจากวันที่พ้นสภาพการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ถือว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย อีกต่อไป
       
       จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
        ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 1/06/2559     1,369 views