การดำเนินการ ระดับ รวม
ผศ. รศ. ศ.
1. เสนอที่ประชุม 25 พ.ย. 2560 เพื่อพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 - - 1
2. ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว อยู่ระหว่างผู้ขอดำเนินการแก้ไข 1 - - 1
3. ได้รับผลประเมินครบแล้ว อยู่ระหว่างประสานวันประชุมกับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 1 - 9
4. รอผลประเมินจาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 1 - 10
5. อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 12 1 1 14
6. เสนอที่ประชุม 25 พ.ย. 2560 เพื่อพิจารณาเลือกกรรมผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 7 - - 7
รวมทั้งสิ้น 38 3 1 42