ติดต่อหน่วยงาน


กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ที่อยู่ 80 หมู่ 9 สำนักงานบริหารงานกลาง
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย  57100


โทรศัพท์
053 776 000 ต่อ 1849-1852

E-main : personnel@crru.ac.th