ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติการยื่นขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศวันที่ 22/01/2564 - 127 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติการยื่นขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติการยื่นขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564